Ufa vs. Zhengzhou time difference

Ufa is 3 hours behind Zhengzhou

Ufa RussiaZhengzhou China
Thu 01:06 am

YEKT (UTC/GMT +5)
Thu 04:06 am

CST (UTC/GMT +8)
7 am10:00 am
9 am12:00 pm
11 am2:00 pm
1 pm4:00 pm
3 pm6:00 pm
5 pm8:00 pm
Time Converter - Meeting Planner Tool   


Time difference between Ufa Russia and Zhengzhou China is 3:0 hours

Neither city observes daylight saving time so the time difference between Ufa and Zhengzhou remains 3 hours throughout the year.