San Juan vs. Zhengzhou time difference

San Juan is 12 hours behind Zhengzhou

San Juan Puerto RicoZhengzhou China
Sun 11:27 am

AST (UTC/GMT -4)
Sun 11:27 pm

CST (UTC/GMT +8)
7 am7:00 pm
9 am9:00 pm
11 am11:00 pm
1 pm1:00 am next day
3 pm3:00 am next day
5 pm5:00 am next day
Time Converter - Meeting Planner Tool   


Time difference between San Juan Puerto Rico and Zhengzhou China is 12:0 hours

Neither city observes daylight saving time so the time difference between San Juan and Zhengzhou remains 12 hours throughout the year.