Baku vs. Zhengzhou time difference

Baku is 4 hours behind Zhengzhou

Baku AzerbaijanZhengzhou China
Wed 06:59 am

AZT (UTC/GMT +4)
Wed 10:59 am

CST (UTC/GMT +8)
7 am11:00 am
9 am1:00 pm
11 am3:00 pm
1 pm5:00 pm
3 pm7:00 pm
5 pm9:00 pm
Time Converter - Meeting Planner Tool   


Time difference between Baku Azerbaijan and Zhengzhou China is 4:0 hours

Neither city observes daylight saving time so the time difference between Baku and Zhengzhou remains 4 hours throughout the year.