Time Difference Distance Codes

Sunrise Sunset in Jan Mayen Today

 • Daylength: Sun is up all day
See Jan Mayen current time
See sunrise sunset in Jan Mayen for a future date

July 2020 Sunrise Sunset in Jan Mayen

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 1st
 • Sun is up all day
2nd
 • Sun is up all day
3rd
 • Sun is up all day
4th
 • Sun is up all day
5th
 • Sun is up all day
6th
 • Sun is up all day
7th
 • Sun is up all day
8th
 • Sun is up all day
9th
 • Sun is up all day
10th
 • Sun is up all day
11th
 • Sun is up all day
12th
 • Sun is up all day
13th
 • Sun is up all day
14th
 • Sun is up all day
15th
 • Sun is up all day
16th
 • Sun is up all day
17th
 • Sun is up all day
18th
 • Sun is up all day
19th
 • Sun is up all day
20th
 • Sun is up all day
21st
 • Sun is up all day
22nd
 • Sun is up all day
23rd
 • Sun is up all day
24th
 • Sun is up all day
25th
 • Sun is up all day
26th
 • Sun is up all day
27th
 • Sun is up all day
28th
 • Sun is up all day
29th
 • Sun is up all day
30th
 • 3:15 am 03:15
 • 2:01 am 02:01
31st
 • 3:31 am 03:31
 • 1:45 am 01:45