Hangzhou vs. Dubai time difference

Time Difference › Hangzhou and Dubai
Time Difference: 4 hours

Hangzhou time

Dubai time

CST (UTC +8)
Sun 10:55 am

GST (UTC +4)
Sun 06:55 am

7 am3:00 am
9 am5:00 am
11 am7:00 am
1 pm9:00 am
3 pm11:00 am
5 pm1:00 pm
Show More

Time difference between Hangzhou China and Dubai UAE is 4:0 hours


Hangzhou, Zhejiang, China is 4 hours ahead of Dubai, Dubai, UAE
10:55 am Sunday, in Hangzhou, Zhejiang, China is
6:55 am Sunday, in Dubai, Dubai, UAE
See distance from Hangzhou to Dubai

Neither Hangzhou nor Dubai observe daylight saving time.
Hangzhou - Dubai time difference remains 4 hours throughout the year.

Hangzhou Dubai Time Converter