Chennai vs. Yuzhno-Sakhalinsk time difference

Time Difference › Chennai and Yuzhno-Sakhalinsk
Time Difference: 5 hours, 30 minutes

Chennai time

Yuzhno-Sakhalinsk time

IST (UTC +5:30)
Tue 11:40 am

SAKT (UTC +11)
Tue 05:10 pm

7 am12:30 pm
9 am2:30 pm
11 am4:30 pm
1 pm6:30 pm
3 pm8:30 pm
5 pm10:30 pm
Show More

Time difference between Chennai India and Yuzhno-Sakhalinsk Russia is 5:30 hours


Chennai, Tamil Nadu, India is 5 hours, 30 minutes behind Yuzhno-Sakhalinsk, Russia
11:40 am Tuesday, in Chennai, Tamil Nadu, India is
5:10 pm Tuesday, in Yuzhno-Sakhalinsk, Russia
See distance from Chennai to Yuzhno-Sakhalinsk

Neither Chennai nor Yuzhno-Sakhalinsk observe daylight saving time.
Chennai - Yuzhno-Sakhalinsk time difference remains 5 hours, 30 minutes throughout the year.

Chennai Yuzhno-Sakhalinsk Time Converter